Ekonomsko-trgovinska škola Bečej

Vodič za rad u virtuelnom osiguravajućem društvu

Mešovito životno osiguranje
Mešovito životno osiguranje podrazumeva osiguranje lica za slučaj smrti ili doživljenja isteka perioda osiguranja. Ostvarenje bilo koje od ova dva rizika, korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma i do tada pripadajuća dobit.

Osnovni uslovi za ugovaranja osiguranja

• Osiguranici mogu biti zdrava lica od navršenih 14 do navršenih 75 godina starosti 

• Osiguranje se ugovara sa trajanjem od 10 do 25 godina 

• Donja starosna granica za pristup u osiguranje je 14, a gornja 65 godina 

• Lekarski pregled je potrebno obaviti ako je potencijalni osiguranik stariji od 50 godina i ako je osigurana suma na koju se osigurava između 20.001 € i 40.000 €, a ukoliko je osigurana suma preko 40.001 € tada je potreban lekarski pregled bez obzira na prisutnu starost osiguranika.

• Ukoliko se premija osiguranja plaća u ispodgodišnjim ratama, na premiju se obračunavaju doplaci i to: 

                           1) Za mesečno plaćanje 5% 

                           2) Za kvartalno plaćanje 3% 

                           3) Za polugodišnje plaćanje 2%

• U slučaju neplaćanja premije, ukoliko se po dobijanju opomene od strane osiguravača u roku od 30 dana ne plati dospela premija, osiguranje: 

a) prestaje da važi- ukoliko je od početka osiguranja proteklo manje od dve godine i tada ugovarač nema pravo na povrat do tada uplaćene premije 

b) i dalje traje sa smanjenom osiguranom sumom u skladu sa tabelom redukovanih vrednosti, ukoliko je proteklo više od dve godine i ako su do tada uplaćene najmanje dve godišnje premije.  

Premija zavisi od: pola, starosti, trajanje ugovora, kao i od visine godišnje premije. 

Ko je ugovarač osiguranja?

U nastavku biće prikazan primer osnovnog osiguranja života (za slučaj smrti i doživljenja isteka perioda osiguranja, tarifa C) i dopunskog osiguranja od posledica nesrećnog sučaja (tarifa U/2). Takođe, biće prikazan primer osiguranja odložene privremene lične rente za školovanje dece, kao i redosled zadataka koje ovlašćeno lice treba da obavi.

Upitnik za osiguranje života

Ponuda za zaključenje ugovara o osiguranju života

Tarifa C ( cenovnik premije )

Obaveštenje o dospelosti premije osiguranja

S obzirom da je u pitanju fizičko lice potrebno je popuniti uplatnicu pomoću koje će klijent izmiriti svoja dugovanja.

Polisa životnog osiguranja

Osiguranje odložene privremene lične rente za školovanje dece

Stipendijska lična renta je tzv. osiguranje za školovanje dece. Veoma je popularna kod roditelja koji žele svojoj deci da obezbede ušteđevinu za dalje školovanje ili druge planove u periodu osamostaljivanja deteta.

Osnovne karakteristike:  

• Ugovara se za osobe mlađe od 16 godina 

• Ugovara se do 18. godine starosti 

• Renta se isplaćuje najduže 7 godina

Upitnik za osiguranje privremene lične rente za školovanje dece

Ponuda za osiguranje privremene lične rente za školovanje dece

Tarifa III/7 - osiguranje odložene lične rente za školovanje dece

Evidencija naplate premije

Nakon što ugovarač osiguranja uplati prvu ratu premije, potrebno je zavesti u evidenciju naplate premije.

Kolektivno osiguranje zaposlenih

Kolektivno osiguranje zaposlenih mogu zaključiti pravna lica za svoje zaposlene ili članove,osim lica potpuno lišena poslovne sposobnosti.


Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik, kada nastane nezgoda ima pravo na: 

• Osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika.  

• Procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet.  

• Naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode.  

• Ugovoreni iznos dnevne naknade, ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad.  

• 50% osigurane sume u slučaju smrti usled bolesti, u toku prvih šest meseci trajanja osiguranja.  

• Celu osiguranu sumu u slučaju smrti usled bolesti, ako osiguranik umre posle šest meseci od početka osiguranja. 

Objašnjenje popunjavanje ponude

Riziko osiguranje

U životu je tako -  uglavnom su nam želje i potrebe veće nego finansijske mogućnosti.  Zato sve češće koristimo  kartice, kredite, lizing. A život  zna da bude nepredvidiv, da donese neželjene i tragične događaje koji potpuno menjaju život porodice koja ostaje posle nas. Ne dozvolite da vašoj porodici ostaju dugovi, neotplaćene rate kredita, započeto školovanje dece... Riziko osiguranje života je osiguranje života za slučaj smrti. Ono nema karakter štednje i po  isteku polise nema nikakvih isplata. 

Ko može zaključiti riziko osiguranje?

Ovo osiguranje mogu zaključiti sva zdrava lica od 15 -74 godine, a u slučaju osiguranja radi zalaganja polise, sva zdrava lica od 15 – 74 godine

Na koji period može da se zaključiti riziko osiguranje?

Kratkoročno riziko osiguranje može se zaključiti na period  od 1 - 25 godina, a riziko osiguranje radi zalaganja polise može se zaključiti na period od 1-30 godina.

Premiju možete plaćati:

• mesečno, tromesečno, polugodišnje  ili godišnje 

• u dinarima ili devizama (eur, usd, chf) 

• uplatnicom, trajnim nalogom ili administrativnom zabranom 

Sastavljanje ponude za riziko osiguranje

Osiguranje lične rente

Mesečna renta se obračunava tako što se u tarifi traži broj (pomoću starosti i odloženosti) i onda se pomnoži sa godišnjom premijom. Rata premije se dobija, tako što se godišnja premija pomnoži sa 1,05 i podeli sa 12.

Rata za tromesečnu (kvartalnu) premiju se dobija tako što se premija pomnoži sa koeficijentom 1,03 i podeli sa 4.

Rata za polugodišnju premiju se dobija tako što se premija pomnoži sa koeficijentom 1,02 i podeli sa 2.


Infoponuda za osiguranje lične rente se šalje kada želimo da ponudimo određenu vrstu  osiguranja osiguraniku.


Upitnik za ličnu rentu se šalje kada tražimo od osiguranika da nam pošalje potrebne podatke za ovo osiguranje.

Putno osiguranje

Ko, kako i kada može da se osigura?

Osiguranje se može zaključiti kao individualno, grupno i porodično. Kod individualnog ugovaranja osiguranik može da bude lice do 79 godina života, dok se grupno i porodično mogu osigurati lica do 84 godine života. Ugovor se mora zaključiti isključivo pre početka putovanja u inostranstvo. Polisa ovog osiguranja ne može da se poruči iz inostranstva.

Osiguranje važi na teritorijama svih zemalja kroz koje se prolazi do krajnje destinacije navedene u polisi.

Zašto Vam je potrebno osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu?

1. Da biste Vama i Vašim najbližima u neželjenim situacijama omogućili brzu, efikasnu i profesionalnu zaštitu.

2. U slučaju bolesti ill nesrećnog slučaja brigu o Vama preuzimaju profesionalci koji sprovode i nadziru Vaše lečenje i organizuju povratak u zemlju prebivališta. 

3. Troškovi medicinske asistencije u inostranstvu su izuzetno visoki. Kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja nastale troškove umesto Vas plati osiguravajuća kompanija.. 

4. Polisa putnog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite jer ste prethodno obezbedili potpunu i pouzdanu zaštitu.

Šta sve pokriva putno osiguranje u inostranstvu?

1. neophodni lekarski tretman za vreme boravka u inostranstvu, 

2. lekove, rendgenski i ultrazvučni pregled, 

3. medicinski prevoz i hospitalizaciju, 

4. povratak dece u zemlju prebivališta, 

5. povratak bolesnika u zemlju prebivališta, 

6. štetu nastalu usled gubitka ili krađe prtljaga, 

7. štetu nastalu usled kašnjenja avionskog leta, 

8. pravnu zaštitu, 

9. pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih dokumenata

Ko može biti osiguranik?

U skladu sa uslovima mogu se osigurati lica starosne dobi od 3 meseca pa do navršene 83 godine, uz uslov da su ista navedena u polisi osiguranja ili na posebnom spisku koji predstavlja sastavni deo polise osiguranja. Ukoliko se osiguranje ugovara za lica koja su starija od 70 godina ugovarač osiguranja je u obavezi da plati dodatnu premiju osiguranja u skladu sa važećom Tarifom Osiguravača. Osiguranje se može ugovoriti kako za domaće tako i za strane državljane i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište, odnosno odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji. Ne mogu se osigurati strani državljani u slučaju kada putuju u zemlju u kojoj imaju stalno boravište i u kojoj u skladu sa propisima dotične države ostvaruju određeni vid zdravstvene zaštite. Ne mogu se osigurati duševno bolesna lica kao i lica čija je opšta radna sposobnost umanjena usled teže bolesti osim u slučaju da je ugovorom o osiguranju drugačije određeno.

Teritorijalno važenje

Usluge i naknada iz putnog osiguranja pružaju se u celom svetu van teritorije Republike Srbije osim za strane državljane gde se isključuje teritorija zemlje čiji su državljani.

Osigurani slučaj

Ovim Uslovima regulišu se odnosi između ugovarača osiguranja i osiguravača za slučaj da osigurana lica obole od iznenadne bolesti, dožive nesrećni slučaj ili im se dogodi smrt za vreme putovanja ili boravka u inostranstvu.

Premija osiguranja

Iznos premije osiguranja se obračunava se prema važećoj tarifi premija za osiguranje lica za vreme puta i boravka u inostranstvu osiguravača. Ugovarač osiguranja odnosno osiguranik je u obavezi da prilikom sklapanja ugovora o osiguranju prijavi svrhu putovanja, i obavezno plati uvećanu premiju u sledećim slučajevima: - rekreativno bavljenje skijaškim sportom - sportski rizik koji uključuje trening i/ili ucešce u takmičenjima profesionalnih ili amaterskih sportista, - obavljanje plaćenih aktivnosti i poslova u inostranstvu vezanih za gradjevinske radove, - za profesionalne vozače. Ukoliko se dogodi nesrećni slučaj prilikom obavljanja gore navedenih aktivnosti, a nije plaćena doplatna premija osiguranja, obaveza osiguravača, odnosno asistentske kompanije je u celosti isključena. Ugovarač osiguranja je dužan platiti premiju unapred, u celosti i pre početka trajanja osiguranja. Premija se plaća Osiguravaču ili njegovom predstavniku ili se dostavlja putem pošte ili banke. Ako se premija plaća putem pošte smatra se da je plaćena u 24.00 časa onoga dana kada je uplaćena na pošti, a ako je plaćena putem banke smatra se da je uplaćena u 24.00 casa onog dana kada je nalog predat banci.

Trajanje ugovora o osiguranju

Ugovor o osiguranju lica za vreme puta i boravka u inostranstvo u skladu sa ovim uslovima ugovarač osiguranja/osiguranik mora zaključiti pre nego što osiguranik otpočne putovanje u inostranstvo, odnosno pre nego što pređe državnu granicu Republike Srbije

Obim obaveze osiguravača

Maksimalna obaveza osiguravača je iznos ugovorene osigurane sume. Ukoliko nastupi osigurani slučaj Osiguravač je u obavezi da Osiguraniku odnosno Korisniku osiguranja naknadi sve nužne i opravdane troškove nastale kao posledica neodložno sprovedenog lečenja, iznenadne bolesti, nesrećnog slučaja i slučaja smrti osiguranika. Pod troškovima iz prethodnog stava podrazumevaju se i sledeći troškovi: 

A) Osnovno osiguravajuće pokriće ugovora se za sve vrste putovanja (individualna turistička I poslovna putovanja (TRAVEL), porodična turistička putovanja (FAMILY), grupna turistička (GROUP) I poslovna putovanja sa više ulazaka (BUISNESS I BUISNESS FREQUENCY TRAVEL), organizovana turistička putovanja od strane turističke agencije (TOUR OPERATOR) kao I đačka I studentska putovanja (STUDENT) i pokriva sledece usluge:

1. Medicinska evakuacija i repatrijacija 

Osiguravač će snositi troškove medicinske evakuacije do određene medicinske ustanove kao i repatrijacije do mesta prebivališta Osiguranika maksimalno do iznosa od 7,000.00€. Medicinsku evakuaciju i repatrijaciju organizuje i sprovodi Osiguravač odnosno Asistentska kuća na osnovu predloga i odluke nadležnog lekara

2. Repatrijacija posmrtnih ostataka 

U slučaju smrti Osiguranika, Osiguravač odnosno Asistentska kuća će organizovati repatrijaciju posmrtnih ostataka u stanju u kome se nalaze u trenutku preuzimanja tela do boravišta Osiguranika ili uobičajenog prebivališta, u skladu sa lokalnim propisima strane zemlje, a pod uslovom da je ovakav transport fizički moguć. Osiguravač će snositi troškove transporta posmrtnih ostataka do maksimalnog iznosa od 5.000,00€ 

Pod troškovima repatrijacije posmrtnih ostataka ne smatraju se troškovi koji se odnose na sam čin ceremonije sahrane.

3. Medicinska pratnja 

Ukoliko nadležni lekar Asistentske kuće oceni da je potrebno, Osiguranik može dobiti pratnju I pomoć tokom evakuacije ili repatrijacije od strane medicinskog osoblja

4. Lekarski saveti 

Kada se desi osigurani slučaj Osiguranik može koristiti usluge Call centra i nadležne medicinske službe Asistentske kuće i to svakodnevno, 24 časa dnevno radi dobijanja medicinskih saveta putem telefona.

5. Preporuka lokalnih lekara specijalista 

Ukoliko prvi pregled ukaže na kritično zdravstveno stanje Osiguranika koje zahteva neodložnu intervenciju lekara specijaliste, Osiguravač odnosno Asistentska kuća će Osiguraniku ili lekaru koji mu je pružio prvu pomoć na mestu udesa, dostaviti ime lekara specijaliste, (ukoliko takav lekar postoji u okolini gde se Osiguranik u tom trenutku nalazi), kome se može obratiti radi predloženog pregleda ili neodložne intervencije. U slučaju iz stava 1. ove tačke Osiguravač ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne posledice intervencije koju je sproveo predloženi lekar specijalista.

6. Hitne stomatološke usluge 

Ukoliko se desi osigurani slučaj stomatološke usluge –otklanjanje neposrednog bola, pokrivene su do maksimalnog iznosa od 150 €.


B) Dodatno osiguravajuće pokriće (VIP) može se ugovoriti za sve vrste putovanja, osim za studentska i đačka putovanja. Ugovaranjem VIP osiguravajućeg pokrića, osiguravač je u obavezi da naknadi i sledeće troškove:

1. Traženje i spašavanje

Osiguravač će naknaditi troškove traženja i/ili spašavanja preduzetih od strane nadležnih vlasti strane države maksimalno do iznosa od 7.000€.

2. Hitna dostava lekova 

Ukoliko se ukaže potreba Osiguravač će organizovati I naknaditi troškove dostavljanja lekova neophodnih za tretman Osiguranika, koji se ne mogu nabaviti na teritoriji nastanka osiguranog slučaja, a da se pri tome ti lekovi nalaze u prodaji u Republici Srbiji i da je njihova upotreba dozvoljena na teritoriji gde je Osiguranik doživeo udes, odnosno gde ga je zadesila iznenadna bolest. Osiguravač snosi troškove lekova do visine stvarnih troškova njihove nabavke kao i njihovog transporta do zemlje odredišta.

3. Usluge prevodioca 

Ukoliko je Osiguranik po nastupanju osiguranog slučaja hospitalizovan u stranoj zemlji u kojoj ne poznaje lokalni jezik Osiguravač, odnosno Asistentska kuća će mu na njegov zahtev obezbediti usluge prevodioca na bazi maksimalne cene osmočasovnog prevođenja po tarifi koja se primenjuje u dotičnoj zemlji.

4. Slanje i primanje hitnih poruka 

Osiguravač odnosno Asistentska kuća će u ime osiguranika i po njegovom zahtevu, preneti hitne poruke osobi koju Osiguranik odredi ili primiti hitne poruke od neke osobe koja se nalazi u zemlji njegovog prebivališta, a sa kojom nije u mogućnosti da sam stupi u kontakt.

5. Repatrijacija drugih osiguranika učesnika u nesreći 

U slučaju nastupanja nezgode zbog koje je više osiguranika Osiguravača onemogućen da se vrati prvobitno određenim prevoznim sredstvom Osiguravač, odnosno Asistentska kuća će svim ovim licima organizovati i naknaditi troškove prevoza do mesta prebivališta u Republici Srbiji, bez obzira što u nezgodi nisu pretrpeli telesne povrede.

6. Upućivanje bliske osobe 

Ukoliko nastupi osigurani slučaj, a Osiguraniku je pre medicinske evakuacije ili repatrijacije neophodna hospitalizacija od najmanje 7 dana, Osiguravač odnosno Asistentska kuća, će organizovati posetu Osiguraniku jedne osobe koju odredi Osiguranik .Osiguravač će u cilju dolaska navedene osobe naknaditi troškove povratne karte ekonomske klase za voz, a ukoliko se Osiguranik nalazi u kritičnom stanju, trošak avio karte ekonomske klase. Imenovana osoba sama snosi troškove boravka u mestu hospitalizacije.

7. Pratnja maloletne dece 

Kad Osiguranik, usled iznenadne bolesti ili nesreće, nije u mogućnosti da se stara o svojoj deci mlađoj od 15 godina koja putuju sa njim i pod uslovom da su takođe osiguranici Osiguravača, Osiguravač će organizovati i naknaditi troškove puta punoletnog pratioca koji će decu osiguranika vratiti u mesto prebivališta

Polisa

Tarife