Ekonomsko-trgovinska škola Bečej

Vodič za rad u virtuelnom osiguravajućem društvu

Rečnik pojmova u osiguranju

 Osiguravač je društvo za osiguranje sa kojim se zaključuje ugovor o osiguranju i koji se obavezuje da isplati korisniku osiguranja preuzetu ugovornu obavezu; 


Ponudilac je lice koje želi da zaključi ugovor o osiguranju i u tu svrhu podnosi pisanu ponudu osiguravaču; 


Ugovarač osiguranja je lice koje je sa osiguravačem zaključilo ugovor o osiguranju; 


Osiguranik je lice čija je stvar, odnosno imovinski interes osiguran i kome pripadaju prava iz osiguranja; 


Korisnik je lice u čiju se korist zaključuje ugovor o osiguranju; 


Osigurani slučaj je budući, neizvestan i od volje ugovarača nezavisan događaj; štetni događaj koji bi mogao dovesti do ostvarivanja odštetnog zahteva od strane oštećenika; 


Ponuda je pisani predlog ponuđača za zaključenje ugovora o osiguranju koju je sastavio osiguravač; 


Polisa je isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju; 


Obračunska polisa je isprava koja sadrži obračun premije za narednu godinu, odnosno period osiguranja, koju sačinjava osiguravač kod višegodišnjih i dugoročnih ugovora o osiguranju; 


Premija je novčani iznos koji je ugovarač osiguranja dužan da uplati osiguravaču po zaključenom ugovoru o osiguranju; 


Osigurana suma je ugovoreni iznos koji je osiguravač dužan isplatiti korisniku prema ugovoru o osiguranju života; 


Smanjena/redukovana osigurana suma je iznos na koji se smanjuje ugovorena osigurana suma kao posledica neplaćanja premije, a u skladu sa tabelom smanjenih osiguranih suma bez daljeg plaćanja premije; 


Franšiza (učešće u šteti) je ugovoreni iznos učešća osiguranika u svakoj šteti; 


Matematička rezerva predstavlja sadašnju vrednost budućih obaveza osiguravača umanjenu za sadašnju vrednost budućih obaveza ugovarača.