Ekonomsko-trgovinska škola Bečej

Vodič za rad u virtuelnom osiguravajućem društvu

Osiguranje imovine

Imovinsko osiguranje je jedna grana neživotnog osiguranja. U slučaju da se nešto nepredviđeno desi, osiguranjem imovine najbrže i najlakše možete da učinite da sve izgleda kao i ranije.Osiguranje imovine obuhvata osiguranje od većine rizika koji mogu da ugroze vašu pokretnu i nepokretnu imovinu od: 

* Izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi

* Klizanje tla i odronjavanje zemljišta

* Provalna krađa ili razbojištvo

* Poplava, bujica i visioke vode

* Udar gorma

* Eksplozija

* Požar

Svrha osiguranja imovine jeste naknada štete koja nastane na toj imovini

Lica mogu osigurati:


Kada nam klijent dođe sa zahtevom za osiguranje imovine, prvo ga upoznamo sa uslovima osiguranja. U trenutku kada se klijent odluči za osiguranje, popunjavamo ponudu. Prvo popunjavamo podatke ugovarača i osiguranika, zatim popunjavamo period trajanja osiguranja ( kratkoročno/dugoročno/višegodisnje). Nakon toga opisujemo predmet osiguranja, mesto gde se nalazi, udaljenost od vatrogasne stanice, površina u metrima kvadranim, cena po metru kvadratnom, kurs eura, gradnja (mešovita/masivna/slaba)
Zatim unosimo podatak od čega klijent želi da se osigura ( osnovne opasnosti su obavezne kod osiguranja imovine, ali klijent može još da osigura svoj objekat od dopunskih opasnosti).


Objašnjenje kako se popunjavaju ponude:

Ponuda I/2

Ponuda I/3

Ponuda I/3 je skoro ista kao i ponuda I/2, razlika je jedino u tarifama, ali postupak je isti. 

Industrija - II

Kada osiguranik uplati prvu ratu premije, osiguravač je dužan da sastavi polisu osiguranja osiguraniku i da mu pošalje

Auto-kasko osiguranje i autoodgovornost


Auto-kasko predstavlja vrstu dobrovoljnog osiguranja od štete na vašem motornom vozilu. Polisa auto-kasko osiguranja se zaključuje na period od jedne godine ili kraće (kratkoročno) ili za vreme duže od jedne godine (višegodišnje).Osiguranje od auto-odgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost vlasnika, odnosno korisnika, kada upotrebom motornog vozila pričini štetu trećim licima usled smrti, telesne povrede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari, osim za štete na stvarima koje su primljene na prevoz.
U slučaju da ugovorite osiguranje od auto-odgovornosti, naša kuća će umesto Vas nadoknaditi sve materijalne i nematerijalne štete koje pretrpe treća lica ako do saobraćajne nesreće dođe vašom krivicom. 


Kod osiguranja od autoodgovornosti, ne popunjava se ponuda, već polisa i ispod će biti prikazan postupak za popunjavanje polise 

Obaveštenje o naplati premije

Ovaj dokument se šalje fizičkim licima koji zaključuju sa osiguranjem bilo koji paket od paketa u osiguranju koje osiguravajuće društvo nudi. Dokiment koji je pomenut gore služi kao podsetnik ugovaračima osiguranja da treba u roku od 3 dana da plate premiju.

Objašnjenje i sastavljenja ovog obaveštenja o naplati premije u osiguranju

Na gornjoj margini mesto zauzima memorandum. Na svakom dokumentu našeg virtuelnog osiguravajućeg društva gornju marginu zauzima memorandum. Zatim pišemo datum sastavljanja i mesto iz kog šaljemo. Beležimo osobu koju obaveštavamo da treba da plati premiju osiguranja, njegovo mesto, ulicu i broj.


Predmet: Naziv dokumenta koje šaljemo. U ovom slučaju je Obaveštenje o naplati premije osiguranja.

Zatim se sastavlja prikladan tekst. Tekst mora da sadrži stručne reči, koriste pravopisna pravila, bude uredan.

U sadržaju ovog dokumenta mora da se napiše na osnovu koje ponude šaljemo ovaj dokument, odnosno broj ponude. Navodimo koju ratu premije nam je ugovarač osiguranja dužan i iznos tog duga, kao i do kog datuma bi trebao da uplati iznos rate.


Ispod teksta, u desnom uglu, treba da se napiše ' Referent naplate i kontrole ' i da se referent potpiše. Bez potpisa dokument ne može da se pošalje.

Faktura

Faktura je dokument koji se šalje pravnim licima prilikom uplaćivanja prve rate premije. 


Ko su pravna lica?

- Ili pravni subjekat je lice koje ima zakonska prava i obaveze. To je svako privredno lice. Pravno lice može biti: prodavnica, hotel, lovačko udruženje, restoran, škola, fabrike, knjižare itd...

Ovako izgleda faktura koju mi koristimo u našem akcionarskom društvu

Objašnjenje popunjavanja dokumenta fakture

- Na gornjoj margini se nalazi naš memorandum ( on sadrži kao što vidite, naše podatke, naš logo )

- Zatim, ispod memoranduma se nalazi broj fakture. Broj fakture se izdaje u KPR ( knjiga primljenih računa ) i na osnovu redosleda u knjizi, izdaje se broj za fakture.


- U prvom delu se popunjavaju podaci pravnog lica, odnosno primaoca računa


- U drugom delu se popunjavaju podaci iz ponude, broj ponude, koju je klijent uslugu osigurao i na kraju cenu osiguranja, ali bez poreza! Dole u nastavku se popunjava 
* Ukupna vrednost usluge ( upisuje se cifra ukupne sume osiguranja, ali bez poreza )
*Osnovica za porez ( osnovica za porez je suma osiguranja bez poreza, znači upisuje se ista cifra kao i u prethodnoj stavki )

* Iznos poreza iz osiguranja ( osnovicu za porez pomnožimo sa 5 % i dobijeni rezultat upišemo u to polje )
* Ukupno za naplatu ( ukupnu sumu osiguranja bez poreza saberemo sa porezom i rezultat upišemo u polje )

- U trećem delu se upisuje broj rata i iznos rata, kao i dospeće rate.